همراهی با کانون

مطابق اسا‌س‌نامه، عصویت در کانون بر سه نوع است: عضو وابسته، پیوسته و افتخاری. بر این اساس مجمع عمومی کانون با حضور اعضای پیوسته تشکیل می‌شود و به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، در هدایت کانون موثر خواهند بود. فرایند عضویت به‌زودی اعلام خواهد شد.

عضو وابسته: کلیه افراد در صورت علاقه به حضور و همراهی کانون و داشتن شرط‌های سه‌گانه الف) تابعیت ایرانی؛ ب) نداشتن سوء پیشینه؛ پ) پذیرفتن اساس‌نامه و اهداف کانون؛ می‌توانند عضو وابسته کانون باشند.

عضو پیوسته: تمام دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در گرایش‌های متعدد معماری و شهرسازی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مورد تایید وزارت علوم و فناوری در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانند عضو پیوسته‌ی کانون باشند:
الف) تابعیت ایرانی؛
ب) نداشتن سوء پیشینه؛
پ) پذیرفتن اساس‌نامه و اهداف کانون؛
ت) هم‌خانواده‌بودن رشته‌ی تحصیلی در کل دوران تحصیل (معماری یا شهرسازی در مقاطع کاردانی، کارشناسی)؛
ث) حداقل دو سال سابقه‌ي فعالیت در سازمان‌های مردم‌نهاد یا انجمن‌ها و کانون‌های مشابه؛

عضو افتخاری: افراد حقیقی یا حقوقی که به نوعی مرتبط با حوزه‌ی فعالیت کانون هستند مانند برنامه‌ریزان، مدیران، ناشران و شرکت‌های تحقیقاتی به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب حداقل دو‌ سوم اعضای هیئت مدیره به عنوان عضو افتخاری معرفی می‌شوند.